ETİK KURALLARI

SKYMARK’ın hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla, tüm çalışanlarının tutum ve davranışlarında prensip edinmesi gereken ilkeler “SKYMARK Etik Kuralları” başlığı altında aşağıdaki gibi özetlenmiştir.

 1. TUTUM ve DAVRANIŞLAR
  • Şirket çalışanları görevleri ile ilgili yasal mevzuatı, SKYMARK düzenlemelerini bilir, bunlara ve İş Sözleşmelerine uygun şekilde hareket eder.
  • Çalışanlar, resmi kurumlardaki tüm faaliyetlerinde şirket politikaları ve kuralları çerçevesinde davranır, herhangi bir gerçek/tüzel kişiye veya kamu kurumuna zarar vermez.
  • Çalışanlar, şirketimizin kalite politikası ve hedeflerine uygun olarak zaman ve maliyet etkin, sonuç odaklı çalışır, tutum ve davranışları ile şirketin kurumsal kimliğini ve itibarını korur.
  • SKYMARK, işe alma ve çalıştırma süreçlerinde; ırk, din, cinsiyet, yaş, engellilik ve yasal olarak korunan herhangi bir statüde ayrım gözetmeden çalışanlarına eşit haklar sağlar.
  • Şirkete ait kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlerde kullanmaz, siyasi adayları destekleyici faaliyetlerde bulunmaz.
 2. TİCARİ FAALİYETLER
  • SKYMARK, anlaşma yapacağı kuruluşları, tedarikçileri, iş ortaklarını şirketin hedeflerine uygun şekilde, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirir ve seçer.
  • Çalışanlar, SKYMARK ile çıkar çatışması yaratacak bir faaliyet içine girmez ve şirket varlıklarını kişisel yararlarına veya değer verdiklerinin yararına kullanmaz.
  • SKYMARK çalışanları, görevleri gereği öğrenmiş oldukları, şirketin kendilerine emanet ettiği ve/veya şirkete ait bilgilerin gizliliğini korur. Bu bilgileri kendisi veya başkalarının kişisel kazançları için kullanmaz.
  • SKYMARK çalışanları yürüttüğü faaliyetler kapsamında her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygı gösterir.
  • SKYMARK çalışanları işi ile ilgili olarak; müşteri, tedarikçi firma veya diğer üçüncü şahıslardan doğrudan ya da dolaylı olarak şirketin tercih ve kararlarına etki edecek nitelikteki armağanları, indirim ve avantajları, hayır amaçlı da olsa, talep ve kabul etmez.
 3. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
  • SKYMARK, çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliğini sağlar. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler.
 4. SOSYAL FAALİYETLER
  • SKYMARK, çalışanlarını, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetlerde gönüllü olmaları konusunda destekler.
  • SKYMARK çalışanları işi gereği sahip olduğu bilgileri herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşamaz. Ayrımcılık yapan, yalan veya tehdit içerikli mesajlar yayınlayamaz.
  • Çalışanlar, doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı, atıkları mümkün olduğunca azaltmayı ve geri kazanmayı hedefler.